Regulamin

REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu gastronomicznego / portalu Wiem Co Gotuje

1.0 informacje ogólne

Znajdujesz się na stronie internetowej Wiem Co Gotuję Prosimy o uważne zapoznanie się z przedstawionymi przez nas warunkami, dającymi satysfakcjonującą możliwość korzystania ze Strony. Korzystając ze strony użytkownik oświadcza że zapoznał się z warunkami korzystania z serwisu i w pełni akceptuje zawarte w regulaminie informacje natury prawnej. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Portalu Wiem Co Gotuje  jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal

1.1 Niniejszy regulamin określa

1.1.1 prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

1.1.2 zasady korzystania z Portalu

1.1.3 zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Portalu

1.2 Wiem Co Gotuję zastrzega sobie prawo do

1.2.1 zmiany, korekty, dodawania lub usuwania poszczególnych części działu PRYWATNOSĆ w każdej chwili bez podania przyczyny.

1.2.2 o zmianach w dziale PRYWATNOŚĆ zastaną powiadomieni wszyscy użytkownicy portalu Wiem Co Gotuję poprzez zamieszczenie informacji w dziale REGULAMIN z podaniem dokładnej treści oraz daty publikacji, która jest jednocześnie datą obowiązującą nabranie mocy prawnej punktu który uległ zmianie.

1.2.3 brak akceptacji postanowień ustanowionych przez portal . Wiem Co Gotuję uniemożliwia pełnoprawne korzystanie z serwisu

1.2.4 pytania i uwagi prosimy kierować na adres wiemcogotuje@gmail.com

2.0 Informacje ogólne dotyczące serwisu gastronomicznego / portalu. Wiem Co Gotuję

Serwis gastronomiczny/portal Wiem Co Gotuję jest serwisem stworzonym na potrzeby osób indywidualnych( do celów prywatnych) jak i na potrzeby komercyjne (obsługa firm)

W regulaminie pod pojęciem PORTAL rozumiemy serwis gastronomiczny  Wiem Co Gotuję w odniesieniu do jego usług i zasad działania.

3.0 Własność intelektualna i przemysłowa serwisu gastronomicznego / portalu  Wiem Co Gotuję

3.1 zawartość Portalu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej

3.2 materiały zamieszczone na stronie Portalu, jego wygląd, logo, struktura techniczna, kolorystyka, układ graficzny, skład tematyczny, rozwiązania koncepcyjne są własnością serwisu gastronomicznego Wiem Co Gotuję

3.3 wykorzystywanie materiałów, zmienianie, modyfikacje i przekształcanie do celów komercyjnych jest zabronione bez pisemnej zgody właściciela portalu Wiem Co Gotuję , wykorzystywanie w celów prywatnych jest dozwolone tylko w formie niezmienionej i prezentowanej przez Portal

3.4 powoływanie się na treści, informacje czy materiały zawarte na stronie Portalu w innych publikacjach, artykułach oraz innych mediach ogólno przyjętych jest zabronione bez pisemnej zgody portalu Wiem Co Gotuję

3.5 portal nie przyjmuje odpowiedzialności za formę i treść materiałów wykorzystanych w innych działaniach jak działanie na stronie Portalu bez zgody serwisu Wiem Co Gotuję w oparciu o wartości intelektualne dostępne na stronie Portalu.

3.6 wszelkie materiały typu komentarze, sugestie, artykuły, zdjęcia, uwagi oraz materiały mające w sobie nośnik wartości intelektualnej przekazywane na rzecz Portalu staja się własnością serwisu gastronomicznego  Wiem Co Gotuję , na skutek przekazania własnych treści w jakiejkolwiek formie ogólno przyjętej i regulowanej formą prawną, Portal nabywa niezbywalnego i nienaruszalnego prawa do wyżej wymienionych treści z prawem do dowolnej modyfikacji, przekształcania i wykorzystania otrzymanych materiałów.

3.7 serwis gastronomiczny Wiem Co Gotuję zastrzega sobie prawo do dowolnego usuwania, niszczenia i kasowania materiałów dostarczonych przez użytkowników Portalu.

4.0 Odpowiedzialność serwisu gastronomicznego / portalu  Wiem Co Gotuję

4.1 serwis gastronomiczny Wiem Co Gotuję nie gwarantuje oraz nie bierze odpowiedzialności  że materiały, statystyki, tabele, treści i publikacje oraz artykuły są wolne od błędów, aktualne, rzetelne i mają potwierdzenie w badaniach naukowych oraz publikacjach natury naukowej.

4.2 serwis gastronomiczny Wiem Co Gotuję nie gwarantuję że Portal i jego serwer jest wolny od wirusów i innych szkodliwych elementów mających w sobie nośnik niebezpieczeństwa dla systemów operacyjnych użytkownika.

4.3 użytkownik korzystający z serwisu gastronomicznego Wiem Co Gotuję korzysta ze strony na swoja własną odpowiedzialność z pełnym zrozumieniem ryzyka wykorzystania materiałów zawartych na stronie w swoim życiu prywatnym lub zawodowym.

4.4 serwis gastronomiczny Wiem Co Gotuję nie odpowiada za żadne szkody bezpośrednie, uboczne, wszelkie, powstałe negatywne skutki mające w sobie nośnik straty zarówno osobistej jak i materialnej powstałej na skutek korzystania lub niemożności korzystania z treści zawartych na stronie Portalu. 

4.5 ta strona może zawierać linki do zewnętrznych stron, za które to, ani za ich zawartość, Portal  Wiem Co Gotuje. nie ponosi odpowiedzialności.

5.0 Informacje ogólne dotyczące użytkowników serwisu gastronomicznego / portalu. Wiem Co Gotuję

Pod pojęciem UŻYTKOWNIK przyjmuję się uczestnika - serwisu gastronomicznego Wiem Co Gotuję korzystającego z Portalu, wykorzystującego treści zawarte na Portalu i aktywnie działającego w społeczności Portalu.

6.0 Warunki świadczenia usług, dotyczące użytkowników serwisu gastronomicznego / portalu. Wiem Co Gotuję

6.1 Użytkownikiem Portalu może być każda osoba pełnoletnia lub młodsza korzystająca z praw serwisu po opieką rodzicielską.

6.2 Użytkownik może korzystać w pełni z funkcji Portalu po zakończeniu procesu rejestracyjnego, zakończenie procesu rejestracyjnego jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem Portalu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

6.3 Użytkownik zobowiązuje się do podania wiarygodnych i rzetelnych danych dotyczących własnej osoby jak i moderowania oraz uaktualniania danych na własnym koncie.

6.4 Użytkownik dokonując procesu rejestracji na Portalu, serwisu gastronomicznego Wiem Co Gotuję ma prawo do pełnego korzystania z funkcji jakie oferuje Portal w swojej ofercie.

6.5 Użytkownik zobowiązuje się do ochrony swojego loginu i hasła przed osobami trzecimi do serwisu gastronomicznego Wiem Co Gotuję oraz nie udzielanie dostępu do swojego konta osobą trzecim.

6.6 w przypadku utraty hasła, loginu lub w jakiejkolwiek innej sytuacji kiedy zachodzi podejrzenie przejęcie konta przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego kontaktu z  serwisem gastronomicznym Wiem Co Gotuję

6.7 usunięcie konta z Portalu, może nastąpić na żądanie Użytkownika, po złamaniu Regulaminu przez Użytkownika lub na skutek wygaśnięcia aktywności konta tj. brak logowania na konto przez okres 150 dni od ostatniego zalogowania.

6.8 Portal zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji konta, jego czasowe zablokowanie lub bezterminowe usuniecie, działania restrykcyjne w stosunku do Użytkownika zostaną podjęte natychmiastowo po złamaniu regulaminu lub działaniu na szkodę Portalu lub jego społeczności.

7.0 Ochrona danych osobowych w serwisie gastronomicznym / Portalu Wiem Co Gotuje

7.1 dokonując rejestracji w Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zasadami Regulaminu i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym poprawkami.

7.2 Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych podanych w procesie rejestracyjnym , w celu podnoszenia standardu usług i wzbogacenia oferty serwisu gastronomicznego Wiem Co Gotuję, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

7.3 użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.

7.4 portal zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.

7.5 podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usług, zgodnie z Regulaminem.

8.0 Ochrona własności intelektualnej osób trzecich w serwisie gastronomicznym / portalu Wiem Co Gotuje

8.1 serwis gastronomiczny Wiem Co Gotuję przyjmuje decyzje Użytkownika o publikacji materiałów, artykułów i informacji jako oświadczenie co do praw własnościowych Użytkownika do publikowanych materiałów.

8.2 serwis gastronomiczny Wiem Co Gotuję w przypadku roszczeń osób trzecich co do publikacji materiałów poczynionych przez Użytkownika Portalu , informuje że Użytkownik przejmuję koszt postępowania sądowego, obsługę prawną roszczenia i ponosi koszt zasądzonego odszkodowania.

8.3 w przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich przez Użytkownika, serwis gastronomiczny Wiem Co Gotuję zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej pomocy w wyjaśnieniu roszczenia stronom zainteresowanym.

9.0 Zasady udziału w społeczności serwisu gastronomicznego / portalu Wiem Co Gotuje

9.1 na stronie Portalu, po zalogowaniu Użytkownik może pozostawić komentarz, sugestię czy pytanie z zachowaniem obowiązujących norm kultury i zasad dobrego smaku, korzystają z Portalu Użytkownik zobowiązuje się do:

9.2 nie umieszczania treści wulgarnych, niedozwolonych, szkodliwych, agresywnych, niezgodnych z prawem, zawierających groźby lub innych treści mających znamiona przestępstwa lub mogących wywołać oburzenie i sprzeciw społeczności Portalu.

9.3 nie umieszczania treści które w jakikolwiek łamią przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa handlowego.

9.4 nie umieszczania treści spamerskich, reklam, linków konkurencyjnych stron do działalności   serwisu gastronomicznego Wiem Co Gotuję.

9.5 nie umieszczanie kodów, wirusów, oprogramowań mających na celu zakłócenie działania lub poważne zniszczenie  serwisu gastronomicznego Wiem Co Gotuję

9.6 korzystanie z serwisu gastronomicznego Wiem Co Gotuję jest bezpłatne, wprowadzane rozszerzenia działalności Portalu które będą płatne regulowane będą odpowiednią umową, stosowną do zakresu usług.

10.0 Postępowanie Reklamacyjne

10.1 Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

10.2 zgłoszenia reklamacyjne Użytkownika mogą być składane w formie elektronicznej na adres wiemcogotuje@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Portalu.

10.3 reklamacje są rozpatrywane przez Portal.

10.4 prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.

10.5 portal dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.

10.6 w przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, Portal powiadomi Użytkownika o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

10.7 portal  zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

11.0 Postanowienia końcowe dotyczące  serwisu gastronomicznego / portalu. Wiem Co Gotuję

11.1 jedynym administratorem Danych Osobowych udostępnianych przez Użytkowników Portalu jest serwis gastronomiczny Wiem Co Gotuję

11.2 w trakcie działalności serwisu gastronomicznego Wiem Co Gotuję będą wprowadzane zmiany i modyfikacje Regulaminu mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Użytkownikom Portalu i ochronie ich Danych Osobowych.

11.3 zmiany wprowadzone na stronie Portalu będą umieszczane w treści regulaminu, wyznacznikiem zmiany będzie umieszczenie daty w kolorze czerwonym przy nowelizowanym akapicie, data wprowadzenia jest jednocześnie datą od kiedy obowiązuje dany punkt Regulaminu. 

11.4 w przypadku braku akceptacji nowelizowanych punktów Regulaminu konto użytkownika zostanie usunięte a relacja Użytkownik – Portal zakończona. Za brak akceptacji Regulaminu i jego nowelizacji uważa się pisemne oświadczenie Użytkownika przekazane do biura serwisu gastronomicznego Wiem Co Gotuję drogą elektroniczną.

11.5 serwis gastronomiczny Wiem Co Gotuję zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu na stronie portalu na dwa tygodnie przed zdarzeniem do czasowego wyłączenia działania Portalu lub trwałego usunięcia Portalu z sieci z jednoczesnym trwałym i nieodwracalnym  zniszczeniem posiadanych Danych Osobowych, materiałów tematycznych i innych treści wartości merytorycznej.

11.6 wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i działalności Portalu będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.